Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.UE.L. z 2016 nr 119, str.1) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest klientów Moderna Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4 lok. 1B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000621819, REGON 364635825, NIP 5862307288.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@moderna.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celami, na które Pani / Pan wyraziła/ wyraził zgodę.
 • Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) powołanego powyżej Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 • Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem w tym współpracującym z Administratorem: podmiotom świadczącym obsługę IT, obsługę księgową, obsługę prawną oraz podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem w rozumieniu przepisów ustawy kodeks spółek handlowych w celach wskazanych powyżej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Stosowane przez Administratora zautomatyzowane algorytmy komputerowe dokonują wyboru grupy docelowej dla konkretnej kampanii marketingowej. Dzieje się tak w oparciu o szereg posiadanych przez Administratora informacji – głównie takich jak dane demograficzne, dane geograficzne, preferencje konsumenckie, dane dotyczące zamożności. Dzięki tym mechanizmom możemy w sposób możliwie najbardziej precyzyjny i najmniej uciążliwy dla odbiorców wykonywać naszą działalność. Jeżeli elementem danej kampanii jest udzielenie wybranej grupie docelowej rabatu na usługi lub zaproszenie jej do skorzystania z dedykowanej dla tej grupy oferty– wówczas dochodzić będzie do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w oparciu o profilowanie w rozumieniu Rozporządzenia.